HÄNSYN PÅ FJÄLLET

TILLSAMMANS HJÄLPS VI ÅT ATT BEVARA FJÄLLET

Att bevara fjällvärldens ömtåliga ekosystem och respektera de lokala kulturerna är avgörande för att säkerställa att våra äventyr i fjällen kan fortsätta.  Vi vill alla njuta av fjällmiljön - samtidigt som vi alla måste ta hänsyn till naturen och dess invånare.

HÄNSYN TILL RENAR

Renskötsel har länge varit en självklar del av fjällandskapets nyttjande. Renskötselrätten bygger på urminnes hävd och är skyddad i grundlagen. Här i Ammarnäsfjällen bedrivs aktiv renskötsel av medlemmar i samebyar, som är både ett geografiskt område och en ekonomisk sammanslutning.

Renar är känsliga för störningar. Det gäller särskilt på våren i april-maj när kalvarna föds, men också när renarna samlas in och drivs för kalvmärkning eller skiljning.

Även när renarna flyttas till och från vinterbetesmarkerna är det viktigt att de får vara ifred. Det är dessutom olagligt att störa renar. Om renarna skräms av människor, hundar eller annat kan hjorden splittras. Det innebär ett stort och kostsamt arbete för renskötarna.

Så undviker du att störa renen:
När du ser renar på fjället, stanna upp, sätt dig ner och var tyst. Låt renarna passera i sin egen takt.

Gå aldrig rakt mot en betande ren – ta en omväg om det behövs.

Drar sig flocken undan? Då har du redan kommit för nära.

Lyfter renen på huvudet och svansen samtidigt som den spetsar öronen? Det är ett tydligt tecken på stress och att du bör backa.

Håll alltid hunden kopplad och nära intill dig. Renen upplever instinktivt hunden som ett hot.

Fråga gärna på närmaste turistbyrå, fjällstation eller fjällstuga var renarna befinner sig just nu och undvik de områdena.

Visa även respekt och hänsyn mot renskötarna. Håll dig ur vägen och låt dem sköta sitt jobb. Du befinner dig på deras arbetsplats.

HÄNSYN TILL FÅGLAR

Fågellivet är mycket rikt i Vindelfjällen. Vadare som dubbelbeckasin, myrsnäppa och småspov trivs i våtmarker. Lavskrika, lappmes och tjäder kan du hitta i barrskogarna. Fjällripa, dalripa och jaktfalk trivs i björkskogen och på kalfjället. Ammarnäs delta i Vindelälven är en klassisk rastlokal, Marsivaggie ochTärnasjön välkända häckningsplatser

Att visa hänsyn till fåglar är inte bara en fråga om vett och etikett, det är också en skyldighet enligt lag. Först och främst är det viktigt att respektera fåglarnas naturliga livsmiljö. Undvik att störa deras häckningsplatser och ruvande fåglar genom att hålla avstånd och undvika onödigt buller. Ta med dig skräp och föremål som kan skrämma fåglarna och störa deras fridfulla tillvaro.

Lagstiftningen i Sverige, inklusive allemansrätten, innebär att du har rätt att vistas i naturen, men du har också skyldigheter gentemot den. Enligt Miljöbalken är det förbjudet att samla in ägg eller ungar från vilda fåglar eller förstöra deras bon och ägodelar. Det är också olagligt att medvetet störa fåglar under deras häckningstid.

Genom att följa dessa riktlinjer kan vi säkerställa att både människor och fåglar kan njuta av den fantastiska fjällmiljön på ett ansvarsfullt sätt. 

Källa:

BIld: Ljungpipare (Pluvialis apricaria) av Ulrich Knoll.

HÄNSYN TILL FISKAR

Olika regler gäller för olika vatten. Här förklarar vi de vanligaste reglerna och begreppen.

Strömmande vatten Du får inte fiska i strömmande vatten från 15 september till och med 15 oktober eftersom öringen har sin lekperiod då.

Minimimått Generellt minimimått är 30 cm för alla vatten förutom där fönsteruttag gäller. Mindre fiskar ska skyndsamt och försiktigt sättas tillbaka i vattnet. Använd gärna håv med skonsamt håvgarn och lyft inte fisken ur vattnet i onödan. Lossa kroken snabbt, utan att klämma fisken och återsätt den till vattnet.

Fönsteruttag Innebär att du får ta upp fiskar inom ett storleksintervall. Generellt gäller 30–40 cm för alla arter. Mindre eller större fiskar än det ska skyndsamt sättas tillbaka i vattnet.

Bag limit Betyder hur många fiskar som få avlivas per person och dygn. Antalet fiskar varierar, i kartbladens tabeller framgår vad som gäller i de olika vattnen med bag limit.

Ej maskmete I vissa sjöar och vattendrag får du inte meta med mask, maggot eller andra naturliga agn. Det är för att skydda småfisk som lätt skadas och inte överlever vid mete med mask.

Redskapsbegränsning Ett spö per person gäller i alla vatten.

Endast flugfiske I vissa vatten är endast flugfiske med flugspö tillåtet.

Flytring Du får använda flytring i alla vatten förutom i Lill-Tjulträsket vid Ammarnäs.

Båtfiske Båt inklusive kanot får bara användas i vissa vatten. Där får du ro drag eller släpa långedrag med ett spö per fiskare utan särskilt tillstånd. Fiske med utterbräda är inte tillåtet.

Trollingfiske Trollingfiske är tillåtet i Överstjuktan, Ransaren och Stor-Tjulträsket. Där gäller: Max tre spön per fiskare och max sex spön per båt samt ett bete per spö.

VETT & ETIKETT

Under våren och sommaren uppmanar vi dig att ta reda på var det för tillfället är möjligt att röra sig utan risk att störa renar och annat känsligt djurliv. Bäst är det att:

Fråga ortsbor, personal vid fjällanläggningar och andra som känner till området om de lokala förhållandena och ta till dig deras kunskap. Renskötselområdet är stort och renarnas störningskänslighet varierar.
Alltid låta renar vara ifred. Om du stöter på renar, ta en stor omväg runt eller sitt ner och vänta på att de flyttar sig.
Under maj och fram till ungefär midsommar besöka andra naturmiljöer och att undvika fjället.
Hålla din hund kopplad på och i närheten av fjället. En lös hund kan orsaka stor störning och skada för renar och renskötselarbetet. (Rennäringslagen 93§)
Under sommaren undvika snöfält där renar kan skydda sig mot värme och besvärliga insekter.

Foto: Anders Norén

ALLEMANSRÄTTEN I FJÄLLEN

Så här fungerar det på fjället!

Ta mig tillbaka huvudmenyn för

SE & GÖRA